Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Metni


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Metni

Sayın Müşterimiz,

Sungurlu Otomotiv Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metnimizi bilgilerinize sunarız

 

VERİ SORUMLUSU: Sungurlu Otomotiv A.Ş.

Biz, Sungurlu Otomotiv A.Ş. olarak; tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. 

Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve saklanabilecektir. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

Kişisel verileriniz;
I) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
II) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
III) Doğru ve güncel olarak,
IV) Belirli açık ve meşru amaçlar ile
işlenecektir. 

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir. 

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bayiler, bültenler, tüketici şikayet formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 


KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları bulunmaktadır.

 

KVKK, ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, 
I) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
II) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
III) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
IV) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
V) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
VI) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
VII) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
VIII) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili  yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Başvurunuza cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkımız saklıdır. 

Yazılı talebinizi Zümrütevler Mahallesi Karayemiş Sokak No: 4 Maltepe / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya sungurlu@sungurlu.net kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı sise imzanızın,

b) Kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep ettiğiniz konunun açık ve anlaşılır olması,

f)  Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, kanuni haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun taahhüt edilen süre içerisinde cevaplanabilmesi için talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.